Přejít k hlavnímu obsahu

Security

Bezpečnost na Letišti České Budějovice

Bezpečnost security

Souhrn bezpečnostních opatření a postupů zajišťující ochranu civilního letectví před protiprávními činy na Letišti České Budějovice. V praxi se zabývá ochranou osob, objektů, majetku a bezpečnostní kontrolou cestujících a jejich zavazadel.

Na základě Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. rozdělila areál letiště na veřejný a neveřejný prostor. Vstup do neveřejného prostoru Letiště České Budějovice je umožněn pouze zaměstnancům, smluvním uživatelům a osobám s platným identifikačním průkazem. Osobám, které nejsou držiteli letištního identifikačního průkazu (IDC), je povolen vstup pouze v doprovodu osob s platným IDC, kteří zodpovídají za jejich činnost na letišti.

Pravidla pro vydávání letištního identifikačního průkazu a vjezdového povolení

Doklad o ověření spolehlivosti vydané Úřadem civilního letectví (ÚCL) a odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti je základní podmínkou pro vydání či prolongaci letištního identifikačního průkazu (dále jen IDC) a vjezdového povolení (dále jen VP) dle Národního bezpečnostního programu Úřadu pro civilní letectví ČR a Bezpečnostního programu provozovatele Letiště České Budějovice za účelem vstupu osob a vjezdu vozidel do neveřejného prostoru Letiště České Budějovice. Odborná příprava je zajišťována společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s. a prováděna školitelem, který je držitelem povolení k uskutečňování odborné přípravy vydané Úřadem.

Informační pokyny:

 • Aktuální termíny a místo konání odborné přípravy pro kalendářní rok viz níže.
 • Přihlásit se na požadovaný termín 5 dní před zahájením školení prostřednictvím e-mailu airport@airport-cb.cznevoralova@airport-cb.cz nebo telefonicky +420 387 204 546.
 • Žádost o vydání IDC/VP si lze vyzvednout v budově ředitelství provozovatele Letiště České Budějovice, u Bc. Nevoralové, kancelář č. 209 nebo formuláře ke stažení viz níže.
 • Vyplněnou Žádost o vydání letištních průkazů IDC/VP s dalšími požadovanými dokumenty viz níže, doručí pověřená osoba na ředitelství společnosti, Bc. Nevoralové nebo elektronicky.
 • Platbu za odbornou přípravu, vydání IDC/VP lze provést v hotovosti v den konání školení nebo fakturou dle platných podmínek Letiště České Budějovice.
 • Cena za bezpečnostní školení, IDC a VP je uvedena v Ceníku služeb v oblasti personální bezpečnosti provozovatele letiště.
 • Datum platnosti Dokladu o absolvování bezpečnostního školení je zásadním limitujícím prvkem platnosti IDC a VP tj. 2 roky.
 • Pokud držitel IDC neabsolvuje aktualizační odbornou přípravu do doby konce platnosti školení původního, bude této osobě omezen vstup do neveřejného prostoru formou blokace IDC a je povinen absolvovat školení úvodní.
 • Letištní průkazy IDC a VP jsou majetkem provozovatele Letiště České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
 • Požadujeme, aby za firmu, společnost, sdružení, spolek, apod. vždy jednala jedna pověřená osoba z důvodu snížení nákladů a kvalitnějšího přenosu informací.

Žadatel musí doložit následující písemnosti:

 • doložit Doklad o ověření spolehlivosti, který vystaví Úřad pro civilní letectví ČR www.caa.cz. Elektronický formulář žádosti o ověření spolehlivosti ÚCL na www.ros.caa.cz;
 • vyplněnou Žádost o vydání identifikačního průkazu (IDC);
 • vyplněnou Žádost o vydání povolení ke vjezdu (VP);
 • 1 aktuální barevnou fotografii 4,5 x 3,5 cm (možno i v elektronické formě);
 • doložit Doklad o absolvování odborné přípravy dle NPBV (v případě, že odpovídající bezpečnostní školení bylo absolvováno u jiné organizace).

Povinnosti držitele letištního IDC a VP:

 • IDC a VP jsou nepřenosné;
 • nosit IDC / umístit VP viditelně po celou dobu pobytu v neveřejném prostoru;
 • vstupovat do/vystupovat z neveřejného prostoru letiště pouze místy k tomu určenými;
 • pohybovat se pouze v prostoru vymezeném rozsahem oprávnění průkazu;
 • při vstupu nebo vjezdu do neveřejného prostoru letiště předkládat IDC bez vyzvání ke kontrole;
 • při vstupu a vjezdu do SRA podrobit se bezpečnostní kontrole, zda nejsou vnášeny/vynášeny zakázané předměty;
 • po celou dobu pobytu v neveřejném prostoru letiště se řídit pokyny bezpečnostních pracovníků;
 • chránit vydaný průkaz před ztrátou nebo poškozením (údaje musí být čitelné);
 • vrátit IDC/VP na žádost vydávajícího subjektu, pokud pominuly důvody pro držení letištního identifikačního průkazu např. po ukončení smluvního vztahu s provozovatelem letiště, pracovního poměru, pracovní činnosti nebo po uplynutí doby platnosti IDC, neúspěšném absolvování ověření spolehlivosti, průkaz nutno odevzdat provozovateli letiště nejpozději do 10 pracovních dnů;
 • v případech, kdy zjištěná osoba nesplní povinnost týkající se vrácení IDC/VP i přes opakovanou písemnou výzvu a neodevzdá letištní průkazy, provozovatel letiště požádá o součinnost ÚCL ČR za účelem zahájení správního řízení;
 • v případě jednorázového vstupu osob do neveřejného prostoru, je vstup osob možný pouze s doprovodem držitele trvalého IDC, který zodpovídá za jejich pohyb a bezpečnost na letišti;
 • dočasný průkaz Temporary IDC a Temporary VP je vydán bezpečnostním pracovníkem na kontrolním místě při vstupu do neveřejného prostoru letiště;
 • ztrátu, poškození, zničení nebo odcizení IDC nebo VP neprodleně oznámit provozovateli letiště a podat žádost o vydání nového letištního průkazu;
 • ztráta je ohlašována osobně odpovědnému zástupci provozovatele nebo prostřednictvím písemného oznámení viz níže;
 • ztráta nebo poškození letištního průkazu bude držiteli účtována jednorázová finanční sankce ve výši 1.000,-Kč bez DPH dle platného Ceníku bezpečnostních služeb provozovatele letiště;
 • změny údajů v letištním identifikačním průkazu (IDC) nebo letištním vjezdovém povolení (VP), je jeho držitel povinen oznámit a podat žádost o vydání nového letištního průkazu. Pro bližší informace a termín domluvy bezpečnostního školení se prosím, obraťte na paní Nevoralovou.

Formuláře ke stažení:

Termíny bezpečnostních školení v roce 2024.pdf

Žádost o vydání identifikačního průkazu IDC

Žádost o vydání povolení k vjezdu (VP) 

Ceník služeb v oblasti personální bezpečnosti od 02.01.2024.pdf

Oznámení o ztrátě IDC/VP