Politika provozní bezpečnosti společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Hlavní činností společnosti je provozování Letiště České Budějovice (LKCS), včetně poskytovárú letištní letové informační služby AFIS. Management společnosti v souladu se svojí vizí, posláním a strategií uplatňuje principy neustálého zvyšovárú provozní bezpečnosti poskytovaných služeb s cílem v nejvyšší možné míře minimalizovat rizika vzniku letecké nehody, vážného incidentu či jiných škodlivých účinků. 

Odpovědný vedoucí společnosti si je vědom významu provozní bezpečnosti v oblasti civilního letectví, a proto vyhlašuje následující politiku provozní bezpečnosti: 

  • poskytovat služby takovým způsobem, aby bylo v nejvyšší možné míře minimalizováno přispění k riziku vzniku letecké nehody, vážného incidentu či jiných škodlivých účinků;
  • zajistit neustálé udržování a zvyšování povědomí o provozní bezpečnosti všech zaměstnanců podílejících se na poskytování služeb společnosti;
  • vytvářet spravedlivé prostředí (just culture) v rámci systému interního bezpečnostního hlášení;
  •  reagovat na podněty a připomínky v rámci systému interního bezpečnostního hlášení s cílem včas a efektivně řešit případné nedostatky.

Vedení společnosti očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti pň dodržování zásad managementu řízení provozní bezpečnosti a zavazuje se podporovat všechny relevantní aktivity a zajistit adekvátní zdroje pro plnění politiky provozní bezpečnosti (lidské, finanční a technické). 

Vedení společnosti deklaruje, že dosažení cílů v řízení provozní bezpečnosti je dána nejvyšší priorita před komerčními, provozními, environmentálními nebo sociálními tlaky.

V Českých Budějovicích dne 22. 04. 2021

Ing. Robert Kala
náměstek a člen představenstva