Omlouváme se všem našim klientům, Letiště České Budějovice je až do odvolání uzavřeno pro letecký provoz. Děkujeme za pochopení.

Letiště České Budějovice LKCS » Letiště » Bezpečnost

Bezpečnost

Na základě Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy společnost Jihočeské letiště České Budějovice rozdělila areál letiště na veřejnou a neveřejnou část. Vstup osob a vjezd vozidel do neveřejného prostoru letiště je kontrolován a umožněn pouze oprávněným osobám s platným letištním identifikačním průkazem.

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ LETIŠTNÍHO IDENTIFIKAČNÍHO PRŮKAZU A VJEZDOVÉHO POVOLENÍ

Pravidla pro vydávání letištního identifikačního průkazu (dále jen IDC) a vjezdového povolení (dále jen VP) vycházejí z Národního bezpečnostního programu a Bezpečnostního programu Letiště České Budějovice. IDC se musí prokazovat všichni uživatelé letiště, kteří vstupují do neveřejné části nebo SRA prostoru Letiště České Budějovice. Základní podmínkou pro vydání IDC žadateli je úspěšné absolvování bezpečnostního školení. Tato bezpečnostní školení provádějí školitelé certifikovaní Ministerstvem dopravy ČR.

Informační pokyny:

 • Termíny a místo konání bezpečnostních školení pro kalendářní rok jsou zveřejněné na webových stránkách letiště http://www.airport-cb.cz v rubrice Bezpečnost.
 • Přihlásit se na požadovaný termín 5 dní před zahájením školení prostřednictvím e-mailu airport@airport-cb.cz, nevoralova@airport-cb.cz  nebo telefonicky +420 387 204 546.
 • V případě potřeby žadatele nabízíme provedení bezpečnostního školení v individuálním termínu po předchozí domluvě, který je zpoplatněn dle platného Ceníku služeb v oblasti personální bezpečnosti provozovatele letiště.
 • Žádost o vydání IDC/VP si lze vyzvednout v budově ředitelství provozovatele Letiště České Budějovice, u Bc. Nevoralové, kancelář č. 209 nebo formuláře ke stažení níže. 
 • Vyplněnou Žádost o vydání IDC/VP s dalšími požadovanými dokumenty viz níže, doručí pověřená osoba na ředitelství společnosti, Bc. Nevoralové nebo elektronicky.
 • Platbu za bezpečnostní školení, IDC a VP lze provést v hotovosti v den konání školení nebo fakturou dle platných podmínek Letiště České Budějovice.
 • Cena za bezpečnostní školení, IDC a VP je uvedena v Ceníku služeb v oblasti personální bezpečnosti provozovatele letiště.
 • Datum platnosti potvrzení o absolvování bezpečnostního školení je zásadním limitujícím prvkem platnosti IDC a VP tj. 2 roky. 
 • Pokud držitel IDC neabsolvuje aktualizační školení do doby konce platnosti školení původního, bude této osobě omezen vstup do neveřejného prostoru formou blokace IDC a je povinen absolvovat školení úvodní.
 • Letištní průkazy IDC a VP jsou majetkem provozovatele Letiště České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
 • Požadujeme, aby za firmu, společnost, sdružení, spolek, apod. vždy jednala jedna pověřená osoba z důvodu snížení nákladů a kvalitnějšího přenosu informací.

 

Žadatel musí doložit následující písemnosti:

 • vyplněnou Žádost o vydání identifikačního průkazu (IDC),
 • vyplněnou Žádost o vydání povolení ke vjezdu (VP),
 • 1 barevnou fotografii 4,5 x 3,5 cm (možno i v elektronické formě), 
 • potvrzení o absolvování bezpečnostního školení (v případě, že odpovídající bezpečnostní školení bylo absolvováno u jiné organizace), 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, 
 • v případě žádosti o vstup do prostoru SRA Letiště České Budějovice musí žadatel předložit doklad o ověření spolehlivosti, který vystaví referát ověřování spolehlivosti ÚCL ČR (podrobnější informace na http://www.caa.cz). Vstup do SRA prostoru letiště musí být oprávněný a schvaluje jej individuálně provozovatel Letiště České Budějovice.

 

Povinnosti držitele letištního IDC a VP:

 • IDC a VP jsou nepřenosné,
 • nosit IDC / umístit VP viditelně po celou dobu pobytu v neveřejném prostoru, 
 • vstupovat do/vystupovat z neveřejného prostoru letiště pouze místy k tomu určenými, 
 • pohybovat se pouze v prostoru vymezeném rozsahem oprávnění průkazu, 
 • při vstupu nebo vjezdu do neveřejného prostoru letiště předkládat IDC bez vyzvání ke kontrole, 
 • podrobit se kontrole, zda nejsou vnášeny/vynášeny zakázané předměty, 
 • po celou dobu pobytu v neveřejném prostoru letiště se řídit pokyny bezpečnostních pracovníků, 
 • chránit vydaný průkaz před ztrátou nebo poškozením (údaje musí být čitelné), 
 • po ukončení smluvního vztahu s provozovatelem letiště, pracovního poměru, pracovní činnosti nebo po uplynutí doby platnosti IDC, průkaz nutno odevzdat provozovateli letiště nejpozději do10 pracovních dnů, 
 • v případě jednorázového vstupu osob do neveřejného prostoru, je vstup osob možný pouze s doprovodem držitele trvalého IDC, který zodpovídá za jejich pohyb a bezpečnost na letišti, 
 • dočasný průkaz Temporary IDC a Temporary VP je vydán pracovníkem ostrahy letiště na kontrolním místě při vstupu do neveřejné části letiště, 
 • ztrátu, poškození, zničení nebo odcizení IDC nebo VP neprodleně oznámit provozovateli letiště a podat žádost o vydání nového letištního průkazu,
 • ztráta nebo poškození letištního průkazu bude držiteli účtována jednorázová finanční sankce ve výši 500,-Kč bez DPH dle platného Ceníku bezpečnostních služeb provozovatele letiště,
 • změny údajů v letištním identifikačním průkazu (IDC) nebo letištním vjezdovém povolení (VP), je jeho držitel povinen oznámit a podat žádost o vydání nového letištního průkazu.

 

Ke stažení:

Orientační plán I. 2014

Orientační plán II. 2014

Termíny bezpečnostních školení 2019

Žádost o vydání letištního identifikačního průkazu (IDC)

Žádost o vydání povolení ke vjezdu (VP)

Ceník služeb v oblasti personální bezpečnosti

Oznámení o ztrátě IDC nebo VP 

 

CHCIWWWSTRANKY.CZ