Přiblížení a přistání na dráhu RWY 09 a vzlet z dráhy RWY 27 je povolen pro provoz cat. 2C
Přiblížení a přistání na dráhu RWY 27 a vzlet z dráhy RWY 09 je povolen pro provoz cat. 4C


Změna provozní doby letiště v období od 18.06. do 16.08.2020 Po - St 8:00 – 20:00, Čt – Ne 8:00 – 21:30.

Do 05.09.2020 je na letišti LKCS v provozní době AD zajištěno pasové odbavení letadel pro lety mimo Schengenský prostor bez nutnosti zasílání požadavku předem.

Letiště České Budějovice LKCS » Letiště » Historie

Historie společnosti

Historie Jihočeského letiště České Budějovice a.s. v datech

2013

-  v  dubnu Ministerstvo životního prostředí vydalo závěr zjišťovacího řízení o vlivu projektu modernizace Letiště České Budějovice na životní prostředí s konstatováním, že projekt nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona (není požadována EIA)

- byla oplocena neveřejná část areálu Letiště České Budějovice, dva metry vysoký plot, zakončený žiletkovým drátem, uzavírá devítikilometrovým prstencem bezpečnostní zónu letiště

2012

- Úřadem pro civilní letectví vyhlášena Technická ochranná pásma Letiště České Budějovice 

- byla zpracována redukovaná varianta modernizace letiště, náklady na rekonstrukci bez finanční podpory z evropských fondů byly sníženy na polovinu

- 23. června - Den otevřených dveří  na oslavu 75. výročí otevření českobudějovického letiště

2011

- Výbor regionální rady Jihozápad schválil finanční podporu realizace II. etapy modernizace letiště ve výši ve výši 413 484 000,- korun 

- Úřad pro civilní letectví vydal stavební povolení pro stavbu „ Modernizace letiště České Budějovice – 2. etapa“. Výstavba ale nebyla v průběhu roku zahájena a v prosinci roku 2011 Evropská komise nedoporučila financování rozvoje Letiště České Budějovice z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. 

2010

ČERVEN
- ukončena I. etapa modernizace a rekonstrukce Letiště České Budějovice, jejímž výsledkem je nově jejímž výsledkem je nově opravená budova řídící věže, zrekonstruovaná administrativní budova a zasíťování areálu, zahrnující vodovodní a plynové přípojky, včetně optických telefonních kabelů.

LISTOPAD
- Letiště České Budějovice převzalo nový hasičský speciál, který byl pořízen díky dotaci z Regionálního operačního programu jihozápad. Speciál významně posílí bezpečnost letového provozu.

2009

LEDEN - PROSINEC
- pracovní skupina Jihočeského kraje k modernizaci Letiště České Budějovice připravuje zahájení modernizace a rekonstrukce letiště, spolupráce na realizaci prací, přípravné práce na projektu II. etapy

BŘEZEN

- odbavení delegací neformálního setkání ministrů zahraničních věcí EU -
Gymnich 2009, přílet českým vládním speciálem A-319, odlet 8 delegací vlastními letadly, z nichž největší byl italský Airbus 319

ČERVEN

- změny v dozorčí radě společnosti, novým předsedou se stal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, místopředsedou primátor Statutárního města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma
  - Brusel upouští od notifikace projektu letiště, což umožňuje čerpání finančních prostředků z EU
- ředitelství letiště se přestěhovalo do nově zrekonstruované budovy

SRPEN - ZÁŘÍ
- likvidace ekologické zátěže – pozemní nádrže na palivo

PROSINEC

- 8. 12. zahájení první etapy modernizace a rekonstrukce letiště zahrnující opravu TWR, administrativní budovu a sítě

 

2008

BŘEZEN
- Úřad pro civilní letectví České republiky udělil společnosti Jihočeské letiště České Budějovice licenci pro neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí 
a Letiště České Budějovice se tak stalo jediným místem na jihu Čech, odkud je     možné létat do celého světa

DUBEN
- s ŘLP s.p. podepsáno memorandum řešící spolupráci při řízení letového provozu v době setkání ministrů zahraničních věcí států EU v Jihočeském kraji počátkem roku 2009
- společnost Jihočeské letiště České Budějovice získala koncesi k provádění směnárenské činnosti a licenci pro poskytování handlingových služeb

KVĚTEN
- do provozu uvedeny nové webové stránky společnosti

ZÁŘÍ – PROSINEC
- intenzivní příprava na zajištění příletu a odbavení delegací účastnících se neformálního setkání ministrů zahraničních věcí EU Gymnich 09 v Hluboké nad Vltavou
- vedení společnosti zahájilo jednání s ŘLP ČR s.p. a ČHMÚ za účelem poskytování služeb řízení letového provozu a poskytování meteorologických služeb na letišti

ŘÍJEN
- od 1. 10. na základě smlouvy s Armádou České republiky lze opět využívat bývalou hlavní bránu do kasáren
- společnost ve spolupráci s firmou EUREGIO SILVA NORTICA – Jihočeská     Silva Nortica uspěla s žádostí o finanční podporu z operačního programu 
ROP JZ na koupi hasičského letištního speciálu ve výši 18 milionů korun

PROSINEC
- od 1.12. funguje na Letišti České Budějovice biologická ochrana proti zvěři 
a ptactvu poskytovaná firmou B &S Hawk

 

2007

KVĚTEN
- Vláda České republiky rozhoduje o bezúplatném převodu areálu bývalého
vojenského letiště do vlastnictví Jihočeského kraje
- na letišti zřízen hraniční přechod
- zisk licence pro neveřejné mezinárodní letiště kategorie 4C

ČERVEN
- zahájení mezinárodního provozu

ZÁŘÍ
- bezúplatný převod areálu bývalého vojenského letiště do vlastnictví Jihočeského kraje stvrzen „Darovací smlouvou“ podepsanou 11. září 2007 ministryní obrany Vlastou Parkanovou a hejtmanem Jihočeského
kraje Janem Zahradníkem.
- podepsána„Smlouva o nájmu, správě a provozování Letiště České Budějovice“ mezi Jihočeským krajem a Jihočeským letištěm České Budějovice a.s.
- vznik jednotky Letištního hasičského záchranného sboru

LISTOPAD
- vydáno stavební povolení na I. etapu modernizace letiště, zahájeny projektové práce na její II. etapě

 

V druhém roce provozu Letiště České Budějovice se počet pohybů zdvojnásobil na více jak 6000.

2006

LEDEN
- do funkce ředitele společnosti jmenován Ing. Ladislav Ondřich, nástup prvních zaměstnanců
- úpravy pronajatých prostor a příprava letiště na zahájení provozu

DUBEN
- zahájen letecký provoz na letišti České Budějovice

ČERVENEC
- dohoda s Ministerstvem obrany o možnosti využití celé VPD pro přistání a vzlety velkých letadel

PROSINEC
- hejtman Jihočeského kraje, primátor města Č. Budějovice a ředitel společnosti podepisují „Memorandum o spolupráci při rozvoji letiště“

 

Za první rok své existence Letiště České Budějovice zaznamenalo na 3 000 pohybů.

 

2005

SRPEN
- Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice zakládají společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

PROSINEC
- společnost získává licenci k vnitrostátnímu leteckému provozu armáda opouští vojenské letiště v Plané

Vyrobil FT Sun FT Sun